Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Felszámolási eljárás

Abban az esetben, ha az adós gazdálkodó szervezet (például korlátolt felelősségű társaság), úgy lehetőség van még arra is, hogy felszámolási eljárást kezdeményezzünk ellene. A felszámolási eljárást az illetékes bíróság rendeli el az adós ellen, ha a számla esedékessége már több, mint 20 napja lejárt és a hitelező írásbeli fizetési felszólítást küldött a részére.

Fontos azonban, hogy a bíróság nem rendeli el az adós felszámolását, ha az adós a tartozását írásban vitatta a hitelezői írásbeli fizetési felszólítást megelőzően. Ilyen esetben nincs lehetőség a felszámolási eljárásra, a fentiekben említett fizetési meghagyásos eljárásnak vagy a pernek azonban nincs akadálya.

Felszámolási eljárás ideiglenes vagyonfelügyelővel

Ha Ön, mint hitelező attól tart, hogy a felszámolási eljárás lezárásáig az adós a cég vagyonát kimenti, úgy a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően a felszámolás kezdő időpontjáig kezdeményezheti, hogy a bíróság az adós gazdálkodásának felügyeletére ideiglenes vagyonfelügyelőt rendeljen ki, ha a követelésének későbbi kielégítése veszélyben van és a követelést legalább tejes bizonyító erejű magánokirattal tudja igazolni. Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával figyelemmel kíséri az adós tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét. Ennek keretében betekinthet az adós könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet, illetve az adós helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelő felhívására köteles haladéktalanul felnyitni. Az ideiglenes vagyonfelügyelő az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja.

Az ügyvezető és a tulajdonos elleni fellépés

Abban az esetben, ha  nemfizető partnerével kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy az adós cégből a követelés kielégítését biztosító vagyont kimentették, úgy lehetősége van az adós cég ügyvezetője és tulajdonosai ellen az alábbi eljárásokat megindítani.

1. Az ügyvezetők elleni fellépés

A felszámolási eljárás ideje alatt a hitelező keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a cég vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal az adós cég vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

2. A cég tulajdonosai elleni fellépés

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag, aki a korlátolt felelősséggel visszaélt. A korlátolt felelősségű társaság azon tagjai, akik korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen (azaz minden egyes vezetőtől követelhető a teljes követelés) felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.
A tagok fentiek szerinti felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a cég vagyonát saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a cég a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.